Mijn KOVON KOVON Communities

Schorsing MQM-certificaat Stichting Vastgoedservice Delft per 1 april 2010

In november 2007 is op basis van een toelatingsonderzoek door een auditerende instelling het MQM-certificaat uitgereikt aan Stichting Vastgoedservice Delft. Dit certificaat is, bij het met goed gevolg afleggen van de jaarlijkse heraudit, drie jaar geldig.

In 2009 heeft de Stichting Vastgoedservice Delft geen heraudit afgelegd c.q. deze niet met goed gevolg afgelegd. Bij een beoordeling van de organisatie door de auditerende instelling is gebleken dat aan twee knock-out factoren niet wordt voldaan en dat de totaalscore onder de 75% is gekomen. Daarmee voldoet Stichting Vastgoedservice niet aan de eisen voor verlenging van de geldigheid van het MQM-certificaat.

Stichting Vastgoedservice heeft aangegeven niet over te gaan tot het treffen van de benodigde maatregelen om verlenging van de geldigheid van het MQM -certificaat na een hernieuwde MQM-audit mogelijk te laten zijn. Om die reden is het MQM-certificaat van de Stichting Vastgoedservice Delft door Stichting KOVON per 1 april voor een periode van maximaal 6 maanden geschorst. Tijdens die periode is Stichting Vastgoedservcie niet gerechtigd het MQM-beeldmerk te voeren of op andere wijze te verwijzen naar de MQM-gecertificeerde status. Dit betekent onder andere dat per die datum geen MQM-stickers meer op de bedrijfswagens van de Stichting Vastgoedservicde aanwezig mogen zijn, dat het MQM-certificaat verwijderd moet worden uit het bedrijfspand en dat eventuele andere MQM-uitingen bijvoorbeeld op briefpapier c.q. correspondentie van het bedrijf niet meer is toegestaan.

Indien Stichting Vastgoedservice binnen deze termijn alsnog overgaat tot het nemen van passende maatregelen en de noodzakelijke heraudit binnen deze termijn met goed gevolg aflegt kan de geldigheid van het MQM-certificaat alsmnog verlengd worden. Indien Stichting Vastgoedservice daar niet toe overgaat volgt intrekking van het MQM-certificaat.

Conform de geldende regelgeving dient de schorsing vermeld te worden op de website van Stichting KOVON.