Mijn KOVON KOVON Communities

KOVRA / DICO

KOVRA / DICO

Position paper KOVON in relatie tot DICO

De DICO Standaard (voorheen KOVRA-berichtdicoen set) is de Nederlandse berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen ketenpartijen in de bouw-,  installatie- en onderhoudssector.

KOVON helpt u op basis van een businesscase de juiste afwegingen te maken en stappen te zetten in relatie tot (verbetering van) uw bedrijfsvoering voorafgaand aan de implementatie van de DICO standaard en daarmee bij te dragen aan betaalbaarheid en klanttevredenheid.

Lees hier de volledige position paper

 

Aanleidingen voor de oprichting van de werkgroep KOVRA door KOVON.

Eind 2011 werd KOVON geconfronteerd met diverse vragen van (management en medewerkers van) verschillende corporaties die te maken hebben met (de relatie tussen) automatisering, (kosten en optimalisatie van) bedrijfsvoering en vastgoed/onderhoud.

Deze vragen waren verschillend van karakter en betroffen onder andere:

  • Hoe komt vastgoed/onderhoud voldoende beslagen ten ijs om intern binnen de corporatie bij ICT te bewerkstelligen dat (aan te schaffen) ERP systemen en andere programma’s datgene “kunnen” c.q. mogelijk maken wat voor een optimale bedrijfsvoering en vergelijking van bedrijfsprestaties op het gebied van vastgoed/onderhoud nodig is.
  • Welke input moet vastgoed/onderhoud leveren m.b.t.een op te stellen programma van eisen op het gebied van ERP/automatisering
  • Welke definities en KPI’s op het gebied van vastgoed/onderhoud moeten in de automatiseringsprogramma’s gebruikt (kunnen) worden, mede ook gelet op het mogelijk maken van valide vergelijking van prestaties en uitgaven op het gebied van vastgoed/onderhoud.
  • Kan KOVON bijdragen aan het onwikkelen van een referentiearchitectuur voor vastgoed/onderhoud van woningcorporaties.
  • Kan KOVON bijdragen aan standaardisatie en optimalisatie van het berichtenverkeer tussen corporatie en comakers. (aannemers etc.)
  • Kan KOVON praktische handvatten bieden.
  • Kan KOVON het voortouw nemen om e.e.a. voor de sector te (helpen) ontwikkelen.

Deze vragen waren voor het bestuur van KOVON aanleiding om binnen de werkorganisatie vanaf februari 2012 tijd vrij te maken om dit op te pakken.

 

Aanpak

KOVON is van kennis delen, omdat kennis delen kennis doet groeien.

Daarom is begin 2012 eerst contact gelegd met (het bestuur van) NetwIT, de vereniging van ICT managers werkzaam bij woningcorporaties.

Uitgelegd is wat KOVON van plan was/is. Zowel het bestuur (maart 2012 en maart 2013) als de ledenvergadering (maart 2013) van NetwIT heeft ingestemd met c.q. toestemming gegeven en medewerking verleend aan KOVON voor de voorgestelde aanpak en voor zover het hun doelstellingen betrof ook exclusiviteit aan KOVON verleend .

Deze aanpak behelst naast het voorzien in het bij de aanleiding gestelde:

  • Bijdragen aan meer verbinding binnen corporaties tussen functionarissen ICT en functionarissen vastgoed/ onderhoud v.v.
  • Kennis van ERP en automatisering bij functionarissen vastgoed/onderhoud van woningcorporaties te laten toenemen en bij functionarissen ICT van woningcorporaties de kennis van de wensen van vastgoed/onderhoud te laten toenemen.

Door te voorzien in het hiervoor gestelde wordt ook bijgedragen aan (betere) employability van corporatiemedewerkers binnen de eigen corporatie, grotere mobiliteit tussen woningcorporaties en naar (vastgoed- en/of ICT-) partijen buiten de sector.

Aangezien binnen CORA 1.0, 2.0 en 3.0 voor de corporatiesector een theoretisch kader is ontwikkeld dat in het kader van de door KOVON opgepakte thematiek op onderdelen relevant is heeft KOVON ook contact gelegd met het bestuur van de stichting CORA. Op basis van uitleg van de voorgestelde aanpak en doelen heeft KOVON met instemming van het bestuur van de stichting CORA op basis van exclusiviteit de taak op zich genomen mede op basis van het theoretisch kader uit CORA in het kader van de werkgroep KOVRA te komen tot een  vertaling naar en toepasbaar maken in de praktijk van de betreffende onderdelen van CORA op het gebied van vastgoed/ onderhoud van woningcorporaties.

Aangezien binnen VERA 1.0, 2.0 en 3.0 stappen zijn gezet die in het kader van de door KOVON opgepakte thematiek op onderdelen relevant zijn heeft KOVON ook contact gelegd met het bestuur van de stichting VERA. Op basis van uitleg van de voorgestelde aanpak en doelen heeft KOVON met instemming van het bestuur van de stichting VERA op basis van exclusiviteit de taak op zich genomen mede op basis van relevante onderdelen van VERA in het kader van de werkgroep KOVRA te komen tot concretisering en toepasbaar maken daarvan op het gebied van vastgoed/onderhoud van woningcorporaties en optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer met comakers en leveranciers.

 

Organisatie

Met het oog op het voorgaande is in april 2012 de werkgroep KOVRA opgericht en van start gegaan. De werkgroep KOVRA wordt gefaciliteerd door KOVON en heeft in de eerste fase tot en met oktober 2013 bestaan uit medewerkers vastgoed/onderhoud, controlling, beleid en enkele medewerkers ICT van woningcorporaties.

 

Product: KOVRA 1.0

Het eerste product wat de werkgroep KOVRA heeft geleverd is KOVRA 1.0.

Binnen KOVRA 1.0 is aandacht besteed aan processen Klachten Onderhoud, Mutatie Onderhoud en Planmatig Onderhoud, referentiearchitectuur, definities, (K)PI’s, verbetering van de samenwerking tussen functionarissen vastgoed/onderhoud en functionarissen ICT van woningcorporaties.

Ook is aandacht besteed aan het definiëren van kengetallen ten behoeve van gestandaardiseerde managementrapportages. Hierbij wordt gestreefd naar onderliggende definities die (voor zover mogelijk) aansluiten op bestaande c.q. in ontwikkeling zijnde producten die (bedrijfs)vergelijkingen mogelijk maken zoals de Corporatie Vastgoed Index, de benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven, de benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsafdelingen en-bedrijven en het CBC.

De bij de werkgroep KOVRA betrokken medewerkers waren afkomstig van LEFIER, REPARAAD BV, WOONSTEDE, PATRIMONIUM VEENENDAAL, STADGENOOT

KOVRA 1.0 is in oktober 2013 afgesloten, gepresenteerd op het Corporatieplein en het KOVON Themacongres 2013 en vervolgens is de werkgroep KOVRA van samenstelling veranderd.

Management van vastgoed en vastgoedonderhoud blijft vertegenwoordigd. De stichting CORA, de stichting VERA en S@les in de Bouw (om de link naar en de afstemming met de aannemers en leveranciers te leggen c.q. te bevorderen) leveren vertegenwoordigers in de werkgroep KOVRA. Er is verder meer ICT deskundigheid aan de werkgroep KOVRA toegevoegd.

kovra_nieuw

Product: KOVRA 2.0

De werkgroep in nieuwe samenstelling heeft zich met name bezig gehouden met verder uitwerken van het theoretisch kader van KOVRA 1.0 en het vertalen naar de praktijk daarvan.

De bij de werkgroep KOVRA betrokken medewerkers zijn afkomstig uit de corporaties:

LEFIER, STADGENOOT, PATRIMONIUM VEENENDAAL, INTERMARIS, WOONSTEDE, WOONBRON, VESTIA, HAAG WONEN.

De tussenresultaten van de werkgroep KOVRA en de start van de pilot KOVRA zullen worden gepresenteerd op het KOVON Themacongres op 20 november 2014. (Dit mede in samenwerking met NetwIT, CORA, VERA en S@les in de Bouw.)

 

Product: pilot KOVRA

Op 21 oktober 2014 is door KOVON een informatiebijeenkomst belegd over de op te zetten pilot KOVRA gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties, comakers en leveranciers.

Dit initiatief is goed ontvangen door de aanwezige functionarissen van woningcorporaties, ERP- automatimatiseerders, comakers en automatiseerders van comakers.  Ter vergadering vonden reeds aanmeldingen voor deelname aan de pilot KOVRA plaats.

In november 2014 is deze pilot gestart gericht op optimalisatie en standaardisatie van het berichtenverkeer tussen woningcorporaties, comakers en leveranciers dan ook.

De resultaten van deze pilot zullen in 2015 breed gedeeld (moeten) gaan worden met de corporatie-, bouw- en installatiesector.

Diverse (markt)partijen hebben aangegeven een bijdrage in tijd te willen geven aan de pilot KOVRA. Vanuit de werkgroep KOVRA kunnen gericht opdrachten gegeven worden voor bepaalde uitwerkingen. Daarnaast denken we aan het reageren op conceptresultaten en het inbrengen van voorstellen. Vanuit deze partijen worden kennis, tijd en expertise ter beschikking gesteld t.b.v. het KOVRA project.

Nieuwsitem: Oproep / uitnodiging

Nieuwsitem: Werkgroep KOVRA voortvarend van start

Nieuwsitem: Patrimonium en KOVRA

Download: KOVRA Uitnodiging Informatiebijeenkomst Pilot 21102014

Download: KOVON Themacongres 2014 Presentatie Algemeen directeur KOVON

 

Pilotteams

Pilotteams

 

Impressies uit het overleg tussen de stuurgroep KOVRA, de KOVRA pilotteams en de VERA werkgroep

Download: impressies overleg KOVRA, KOVRA pilotteams en VERA werkgroep

Presentatie KOVON Themacongres 2016

Download: Presentatie Algemeen directeur KOVON (Themacongres 2016)

Download: Impressies en enkele conclusies van de KOVRA paneldiscussie op 23 november 2016

Publicatie stuurgroep KOVRA (mei 2018)

Link: Digitale samenwerking: ga simpelweg van start!

Publicatie KOVRA (februari 2019)

Link: Hoe realiseert u de voordelen van de KOVRA berichtenset in de communicatie met uw eigen onderhoudsdienst en uw comakers?

Position paper KOVON / DICO (April 2022)

Download: Position paper KOVON in relatie tot DICO

Optimaal rendement van DICO? Dan eerst uw processen op orde! (Februari 2023)

Download: Optimaal rendement DICO? Dan eerst uw processen op orde!

Neem contact op met KOVON voor meer informatie over KOVRA of om direct aan te melden

Aanmelden voor de KOVRA community? Neem contact op met KOVON voor de mogelijkheden.