Mijn KOVON KOVON Communities

Nieuwe MQM audit: Service Onderhoud van De Key geslaagd!

Houden van vastgoed: De Key geslaagd voor de nieuwe MQM audit.

Op 2 november 1868 is de basis gelegd voor wat nu Woonstichting De Key heet. Arbeiders richtten toen een woningbouwvereniging op onder de naam Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen. (BVEW) Tijdens de oprichtingsvergadering schreven 400 leden zich in.

De dubbeltjespanden

Het eerste bezit van de BVEW zijn de zogenaamde “Dubbeltjespanden”. Dit zijn 26 panden aan de Mauritskade, gebouwd tussen 1870 en 1885. Ze danken hun naam aan de wijze van bekostiging: De leden van de BVEW financierden deze woningen door een contributie van een kwartje (eenmalig) en daarna wekelijks een dubbeltje. Deze panden zijn nog steeds eigendom van De Key en vormen het oudste deel van het bezit dat nu ongeveer 35.000 verhuureenheden omvat. Ze zijn in gebruik als studio’s voor eenpersoonshuishoudens.

Algemeen directeur Anton Huiskamp van KOVON stond in zijn toespraak tot een goed gevulde zaal met medewerkers en management van De Key kort stil bij die historie, om daarna over te gaan op de actualiteit.

Ik hou van vastgoed

Ik hou van vastgoed

Dit motto hing in de zaal waarin het MQM certificaat werd uitgereikt. Dat “houden van vastgoed” heeft er ook mede toe geleid dat De Key al vanaf de oprichting van KOVON deelnemer is van het kwaliteitsprogramma van de Stichting KOVON, kenniscentrum voor kwaliteit van onderhoud en onderhoudsbedrijven. KOVON is in 2003 onder andere opgericht om een permanent proces van kwaliteitsverbetering bij onderhoudsbedrijven te bewerkstelligen en om grip op onderhoud te krijgen, te behouden en te verbeteren en daarmee wat betreft De Key het “houden van vastgoed” te vertalen in concrete doelen en meetbare resultaten.

KOVON adviseert en begeleidt Onderhoudsbedrijven en Woningcorporaties daarbij. Onderhoudsbedrijven kunnen als bewijs van kwaliteit na het afleggen van een audit het op het INK- model gebaseerde MQM certificaat behalen. Deze audit gaat in op meerdere aspecten van de bedrijfsvoering van een onderhoudsbedrijf. Service Onderhoud van De Key behoorde in 2007 tot de eerste bedrijven die dit certificaat behaald hebben. In 2008 en 2009 werden de surveillance audits door De Key met goed gevolg afgelegd. In 2010 moest opnieuw een integrale audit worden afgelegd om het MQM certificaat opnieuw te verwerven. Deze MQM audit heeft De Key met goed gevolg afgelegd, mede door de inzet van alle betrokkenen binnen Service Onderhoud. Met het uitreiken van het MQM certificaat aan manager John Haakman wilde de directeur van KOVON dan ook niet alleen de leiding maar ook de vaklieden en andere medewerkers van Service Onderhoud in het zonnetje zetten.

Een grote opkomst bij de uitreiking van het MQM certificaat

John Haakman stelt in zijn reactie “dat MQM zich heeft bewezen als een goed instrument om een organisatie op orde te krijgen en te houden, te groeien in kwaliteit en de (faal)kosten terug te dringen. MQM is bij Service Onderhoud door de gehele organisatie heen geïntegreerd in de bedrijfsvoering. MQM ontwikkelt en verbindt. De klant, dat wil zeggen de huurder weet wat hij bij Service Onderhoud kan verwachten. We hebben de laatste jaren aan kwaliteit gewonnen, 10% op kosten voor onderhoud bespaard en de huurder is zelfs meer tevreden dan vroeger. Dit wordt ook bevestigd door de rapportage van de Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam over 2010, waaruit De Key naar voren komt als de corporatie die van de zes grote Amsterdamse corporaties zowel relatief als absoluut het laagste aantal onderhoudgerelateerde klachten laat zien. Ik kan het MQM certificaat aan alle collega’s aanbevelen. Het is een goed hulpmiddel voor kwaliteits- en cultuurontwikkeling van onderhoudsbedrijven, heeft meerwaarde voor je bedrijf en helpt bij het terugdringen van de faalkosten. Ook over de dienstverlening door KOVON ben ik tevreden: KOVON levert goed werk voor de deelnemersbijdrage. Het is maatwerk voor onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en co- makers. Aantrekkelijk zijn verder de faciliteiten die KOVON zijn deelnemers biedt en natuurlijk ook de kortingen die KOVON deelnemers krijgen op verschillende producten, zoals de Benchmark Bedrijfsprestaties Onderhoudsbedrijven en de Benchmark Onderhouds- en Verbeteringsuitgaven. KOVON is dus naar mijn mening goed bezig. Om die reden heb ik besloten de relatie met KOVON met drie jaar te verlengen”.

John Haakman ondertekent de overeenkomsten met KOVON

John Haakman, manager Service Onderhoud, ondertekent de overeenkomsten van De Key met KOVON

Eén van de bedrijfsbussen van De Key, voorzien van het MQM keurmerk